Jan Vrieland

De indrukwekkende successen in wetenschap en techniek hebben het mogelijk gemaakt dat er een enorme vooruitgang is geboekt in kennis, welvaart en ontplooiingsmogelijkheden. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat er een materialistische wereldbeschouwing is ontstaan, die vrijwel algemeen wordt aanvaard. Dat materie en geest met elkaar in evenwicht zouden moeten zijn om een eenheid te vormen, krijgt daardoor weinig aandacht. Die eenheid kan worden bevorderd door aandacht voor zaken die de geest de ruimte geeft, die nodig is om de werkelijkheid in zijn veelzijdigheid te ervaren en niet slechts in zijn utilitaire betekenis en rationalistische interpretaties.
De ordening van de werkelijkheid is zo complex, dat het niet anders dan door een richtinggevende kracht tot stand kan zijn gebracht. De sturing in het leven van de mens komt tot stand door zijn geest. Overeenkomstig wordt al het bestaande tot stand gebracht door de onzichtbare scheppende Geest van God, die Zich beweegt in de diepte van alle verschijnselen, een mysterie dat de wereld omvat en overstijgt.
Ons dagelijks leven rust in een geheim, dat tot de verbeelding spreekt en daarmee openstaat voor interpretatie in beelden. De horizontale dimensie van de werkelijkheid is in de ervaring van de mens altijd al verbonden met de verticale dimensie van het mysterie.
Mysterie, daar kun je met je verstand niet bij: het denken hanteert bepalingen voor datgene wat onbepaald is. Om het te benaderen zijn andere vermogens ook nodig, zoals waarneming, gewaarwording, gevoel, intuitie, in feite alle facetten van het bewustzijn.
De reden waarom mijn schilderijen met verticale banen breedteformaten zijn, is dat horizontaal en verticaal elkaars samenhangende tegendelen zijn. Als het verticale en het horizontale in de ervaring een worden, vallen waarheid en werkelijkheid samen. Een verticaal horizontalisme schept ruimte voor de grootst mogelijke werkelijkheidservaring.
Dan kan een open onbegrensde ruimte ontstaan van licht en duisternis, het bekende en het onkenbare, het geopenbaarde en het verborgene, toegang tot de dagelijkse wereld.
De verticale dimensie verbindt boven en beneden, hemel en aarde, hoogte en diepte. Daarmee wordt de ervaring versterkt van een omvattende werkelijkheid, die onze kenbare wereld overstijgt en ons terugvoert naar de grond van ons bestaan: de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Het schept vertrouwen om in de wisselvalligheden van ons bestaan staande te blijven.

http://www.vrieland.com